Los Gigantes

 

Teide – 3718m

 

Masca Valley

 

Punta Teno

 

Small towns around the Teno mountains

 

Underwater